Lovostaj riba, rakova i školjaka Jadranskog mora


Zakonik o sportskom ribolovu propisuje lovostaj i minimalne veličine za sljedeće vrste riba, rakova i školjaka:

 

NAREDBU O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA
pročišćeni tekst NN 63/10, 68/10, 145/10

I.

Ovom Naredbom određuje se:

 • što se razumijeva pod nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima,
 • najmanja veličina gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,
 • lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet.

II.

Nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima smatraju se svi razvojni oblici riba i drugih morskih organizama koji su ispod veličina propisanih ovom Naredbom.

III.

Najmanje veličine gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet jesu:

1. Ribe (PISCES)

 • Arbun (Pagellus erythrinus) 12 cm
 • Cipal bataš (Mugil cephalus) 20 cm
 • Cipli (Liza sp., Chelon sp.) 16 cm
 • Fratar, pic, šarag (Diplodus spp.) 15 cm
 • Gof (Seriola dumerili) 45 cm
 • Iglan (Tetrapturus belone) 120 cm
 • Iglun (Xiphias gladius) 120 cm
 • Inćun (Engraulis encrasicolus) 9 cm
 • Kantar (Spondyliosoma cantharus) 18 cm
 • Kavala (Sciaena umbra) 30 cm
 • Kirnja (Epinephelus spp.) 45 cm
 • List (Solea vulgaris) 20 cm
 • Oslić (Merluccius merluccius) 16 cm
 • Pagar (Pagrus pagrus) 30 cm
 • Palamida (Sarda sarda) 45 cm
 • Papalina (Sprattus phalericus) 8 cm
 • Skuša (Scomber scombrus) 18 cm
 • Škrpina (Scorpaena scrofa) 25 cm
 • Trlja (Mullus spp.) 11 cm
 • Tuna (Thunnus thynnus) 30 kg

2. Rakovi (CRUSTACEA)

 • Hlap (Hommarus gammarus) 24 cm
 • Jastog (Palinurus elaphas) 24 cm
 • Rakovica (Maja squinado) 10 cm
 • Škamp (Nephrops norvegicus) 7 cm

3. Školjke (BIVALVIA)

 • Dagnja (Mytilus galloprovincialis) 6 cm
 • Kamenica (Ostrea edulis) 7 cm
 • Jakovljeva kapica (Pecten jacobaeus) 10 cm
 • Kokoš, prnjavica (Venus spp.) 2,5 cm
 • Kućica (Ruditapes decussatus) 2,5 cm
 • Kunjka (Arca noae) 5 cm

Iznimno od odredbe iz stavka 1. točke 1. ove glave dozvoljen je ribolov tune (Thunnus thynnus) u svrhu daljnjeg uzgoja najmanje veličine 8 kg.

IV.

Ribe, rakovi i školjke koje su ispod propisanih veličina navedenih u glavi III. ne smiju se prerađivati, zadržavati na palubi, prenositi na drugo plovilo, iskrcavati, transportirati, skladištiti ili stavljati u promet, nego se trebaju odmah vratiti u more.

V.

Veličina u smislu ove Naredbe:

 • za ribe je dužina tijela izmjerena od vrška glave do kraja ispružene repne peraje ili pojedinačne mase u kilogramima;
 • za rakove je dužina tijela izmjerena od vrha šiljka (rostruma) do kraja ispružene repne peraje, a za rakovicu je to najveća širina oklopa;
 • za školjkaše je njihov najveći promjer.

Grafički prikazi mjerenja veličine riba i drugih morskih organizama dani su u prilogu 1., 2., i 3. ove Naredbe i čine njen sastavni dio.

VI.

Vrijeme lovostaja, odnosno razdoblje u godini, u kojem se ribe ili drugi morski organizmi ne smiju loviti niti stavljati u promet, bilo živi ili u svježem stanju je:

1. Ribe (PISCES):

 • Drozd (Labrus viridis) – trajno
 • Kavala (Sciena umbra) – od 15. svibnja do 15. srpnja
 • Kirnje (Epinephelus spp) – od 01. srpnja do 31. kolovoza
 • Tuna (Thunnus thynnus) – od 1.siječnja  do 15. veljače
 • Zubatac (Dentex dentex) – od 15. travnja do 15. lipnja
 • Sva plava riba – od 18. prosinca do 03. siječnja

2. Rakovi (CRUSTACEA):

 • Hlap (Hommarus gammarus) – od 10. rujna do 15. svibnja
 • Jastog (Palinurus elaphas) – od 10. rujna do 15. svibnja
 • Rakovica (Maja squinado) – od 01. lipnja do 30. studenog

Iznimno od odredbe iz stavka 1., u promet se mogu staviti, pet dana nakon početka lovostaja ribe ili drugi morski organizmi u svježem stanju ili živi, ulovljeni prije početka lovostaja, što se dokazuje očevidnikom ili izvješćem o ulovu.

VII.

Bez obzira na njihovu veličinu, u more se moraju odmah nakon ulova vratiti ženke:

 • jastoga i hlapa s vanjskim jajima;
 • rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

VIII.

Odredbe ove Naredbe o najmanjoj veličini i lovostaju ne odnose se na ribe i druge morske organizme iz uzgoja.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02, 96/05, 53/06, 30/07, 131/09 i 51/10).

X.

 

//Više o Zakonu o sportskom ribolovu na moru