Zakonik o sportskom ribolovu na moru


Sportski i rekreacijski ribolov na moru

Za obavljanje sportskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se ribolov sa obale ili brodice. Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa. Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov mogu se kupiti kod ovlaštenih distributera, odnosno u područnim jedinicama Uprave ribarstva MPRRR a od 15. srpnja 2011. dnevne i višednevne dozvole su dostupne i elektronskim putem na web-stranici Uprave ribarstva. Sportski i rekreacijski ribolov uređeni su Zakonom o morskom ribarstvu (posljednje dopune 28. lipnja 2013.) i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Na ove se oblike ribolova također na odgovarajući način primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju ribolovni alati i oprema, obavljanje ribolova te zaštita riba i drugih vodenih organizama.

Područje obavljanja sportskog i rekreacijskog ribolova

Sportski i rekreacijski ribolov na moru je dozvoljen u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske, a zabranjen je oko objekata marikulture (na udaljenosti od 200 m od uzgajališta riba ili 100 m od uzgajališta školjkaša), u lukama i lučicama (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lučke uprave) te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara). U dijelovima ribolovnog mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata, posebnog rezervata i parka prirode ograničenja obavljanja ribolova i uzgoja ribe i drugih morskih organizama u kojima su navedene djelatnosti dopuštene, propisuju se podzakonskim aktom donesenim na temelju propisa o zaštiti prirode uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
U posebnim staništima (ušćima rijeka Dragonje, Mirne, Raše, Riječine, Zrmanje, Jadra, Žrnovnice, Cetine, Neretve i Rijeke Dubrovačke, te u Limskom i Fažanskom kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na Krku) i dijelovima ribolovnog mora unutar zaštićenih područja temeljem propisa o zaštiti prirode pojedini oblici sportskog i rekreacijskog ribolova su posebno regulirani.

Područja nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka i Mljet), posebnih i strogih rezervata nisu ribolovno more te je ribolov u njima ribolov uređen pravilnicima o unutrašnjem redu ustanova koje upravljaju tim područjima. Kod kupnje dozvole elektronskim putem (web shop) kupac vrši odabir ribolovne zone ovisno o području ribolovnog mora RH u kojem namjerava pretežno obavljati ribolov. Odabir ribolovne pod zone isključivo služi u statističke svrhe, a kupljena dozvola vrijedi za cijelo ribolovno more Republike Hrvatske.

 

Vrste dozvola za obavljanje sportskog i rekreacijskog ribolova

Dozvola je vrsta ovlaštenja na temelju kojega fizička osoba može obavljati rekreacijski ili sportski ribolov na moru. Pravo na kupnju dnevne i višednevne dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnih saveza za sportski ribolov na moru. Pravo na kupnju godišnje dozvole za sportski ribolov imaju članovi nacionalnog saveza za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(1) Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz posjedovanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama mlađim od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za vremensko razdoblje kako slijedi:

 • dnevne i višednevne dozvole

Za jedan (1) dan,

Za tri (3) dana,

Za sedam (7) dana i

Za trideset (30) dana.

 • godišnje dozvole

Za kalendarsku godinu

Početak i završetak prava obavljanja športskog ili rekreacijskog ribolova određen je razdobljem za koje je dozvola izdana kako slijedi:

 • dozvola za jedan dan od 00.00 sati do 24.00 sata datuma za koji je dozvola važi
 • dozvole za tri dana, za sedam dana i za trideset dana od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma i
 • godišnje dozvole do 24.00 sata 31. prosinca kalendarske godine za koju je izdana

 

(2)Ribolovac u ribolovu može koristiti samo jednu dozvolu koja vrijedi na dan obavljanja ribolova.

(3) Dozvola je neprenosiva.

 

Od 20.12.2013. g. započela je prodaja dozvola za 2014. godinu. Više informacija možete doznati na Internet stranici Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru.

Dozvole za ribolov pridnenim parangalom vrijedi uz posjedovanje godišnje dozvole za sportski, odnosno rekreacijski ribolov.
Dozvole za sportski ribolov na moru za osobe do 18. godine života, dnevne i višednevne dozvole ne vrijede za podvodni ribolov za osobe mlađe od 16 godina. Dozvolu za sportski ribolov na moru izdaje u elektroničkom obliku Ministarstvo, a prodaje ih Nacionalni savez za sportski ribolov na moru Republike Hrvatske.

Visina naknade prema vrsti dozvole

Dozvola Naknada za obavljanje sportskog ribolova, u kunamaNaknada za obavljanje rekreacijskog ribolova, u kunama
jedan (1) dan6060
tri (3) dana150150
sedam (7) dana300300
trideset (30) dana700700
Godišnja za osobe do 18 godina života i invalide Domovinskog rata RH10100
Godišnja za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života60100
Godišnja za osobe od 19 do 59 godina života350500
Godišnja za ribolov parangalom300300
Godišnja za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješacne izdaje seizdaje se bez naknade

Dopušteni ribolovni alati i oprema

Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:

1. odmetom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;

3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i

4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.

U obavljanju ovog ribolova dozvoljena je upotreba štapa i role. Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola pored navedenih ribolovnih alata i opreme smiju u ribolovu koristiti još i osti (do dva komada), napravu za lov velikog crva (do dva komada) te parangal (s ukupno do 100 udica uz posjedovanje dozvole za ribolov pridnenim parangalom). Ovlaštnici rekreacijskih godišnjih dozvola pored prije navedenih alata u ribolovu mogu koristiti i do 3 vrše za ribu. Osobama mlađim od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

Ovlaštenici sportskih dozvola mogu u ribolovu koristiti i podvodnu pušku, i to do najviše 2 komada. Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem. U ribolovu podvodnom puškom, obvezna je uporaba signalne plutače minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom vezana na pojas s olovnim utezima ili za tijelo ronioca.

 

Zabrana obavljanja ribolova sa obale ili brodice

 • Plovilo koje se koristi u športskom ili rekreacijskom ribolovu ostima uz umjetnu rasvjetu smije se pokretati samo uz uporabu vesala. Vlasnik plovila je osoba koja je kao vlasnik upisana u upisnik brodova Republike Hrvatske ili očevidnik brodica Republike Hrvatske
 • Lov glavonožaca povrazom s kukom uz umjetnu rasvjetu u športskom i rekreacijskom ribolovu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna.
 • Sportski i rekreacijski ribolov na moru je zabranjen u lukama i lučicama, a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave.
 • Sportski i rekreacijski ribolov na moru je zabranjen na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada a iznimno može biti dozvoljen invalidnim osobama s teškoćama u kretanju na za to označenim mjestima određenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara.

 

Zabrane kod podvodnog ribolova

 • Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem.
 • Pod zabranom iz točke 1 podrazumijeva se držanje tih naprava u plovilu kojim se obavlja ribolov.
 • U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ribolovca plovilom.
 • U obavljanju podvodnog ribolova obvezatna je uporaba signalne plutače minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom vezana na pojas s olovnim utezima ili za tijelo ronioca.
 • U podvodnom ribolovu dopuštena je uporaba baterijske svjetiljke.

 

Vanjske povezice:

Narodne novine, Zakon o morskom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede Uprava Ribarstva